Deklaracja dostępności Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich
Dostępność cyfrowa
Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdk.piekary.pl
Data publikacji strony internetowej: 25.03.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.2021 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa www.mdk.piekary.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:
strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów
tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności,
nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone
litery),
możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
możliwość komunikowania się za pomocą komunikatora messenger,
wersję tekstową nie zawierającej żadnych grafik.
Strona nie posiada:
podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom
niedowidzącym korzystanie z witryny.
Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze
spełniał wytyczne związane z dostępnością.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika MDK w
Piekarach Śląskich.
Deklaracja sporządzona dnia 30.03.2020
Ostatnia aktualizacja z dnia 17.03.2021Dostępność architektoniczna
Siedziby MDK w Piekarach Śląskich:
przy ul. Bytomskiej 73
Filia MDK przy ul. Tarnogórskiej 49
spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
W zakresie dostępności architektonicznej:
Budynek Główny MDK w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73
Budynek Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich ma 3 kondygnacje. Prowadzi do niego
wejście główne z ul. Bytomskiej. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez szklane
drzwi. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz platforma/winda dla osób poruszających na
wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu, w którym znajduje
się punkt obsługi klienta oraz kasa. Piętra budynku nie są dostępne dla klientów, są częścią
administracyjną budynku.
Siedziba Miejskiego Domu Kultury przy ul. Bytomskiej jest dostępna dla osób poruszających się
przy pomocy wózka inwalidzkiego. Informacje o pomieszczeniach, klatkach schodowych,
drogach ewakuacyjnych oznaczone są tablicami informacyjnymi oraz piktogramami.
Na parterze budynku głównego jest jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
Na parterze budynku znajduje się również sala kinowo-widowiskowa. Sala posiada
udogodnienia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do sali prowadzi dodatkowe
wejście od strony parkingu – wejście z podjazdem, bezpośrednio do sali. Udostępnione jest
miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sala dysponuje 4 miejscami dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych
i słabowidzących.
Filia MDK w Piekarach Śląskich ul. Tarnogórska 49
Budynek Filii MDK ma 1 kondygnację. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Tarnogórskiej 49.
Wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim udostępniane jest od strony
podwórza/parkingu bezpośrednio na salę widowiskową. Do wnętrza głównego budynku
wchodzi się przez podwójne drzwi. Do głównego wejścia prowadzą schody. Po przekroczeniu
wejścia głównego wchodzi się do holu. Z prawej strony jest mała sala wykładowa, na wprost
wejście do biblioteki oraz toalety, z lewej strony jest wejście do sali głównej oraz do biura
pełniącego funkcję punktu obsługi klienta. Do punktu obsługi klienta prowadzą schody.
W toalecie nie ma udogodnień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Budynek Główny MDK w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73
Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze
szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.
Budynek Filii MDK przy ulicy Tarnogórskiej 49
Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze
szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich:
Telefon: +48 32 287 28 80
E-mail: impresariatmdk@radiopiekary.pl
Adres korespondencyjny: ul. Bytomska 73, 41-940 Piekary Śląskie
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o
udostępnienie informacji niedostępnej na stronie www.mdk.piekary.pl oraz żądania
zapewnienia dostępności przyjmuje Anna Kubala pod adresem biuro@kinozacisze.pl, lub
telefonicznie pod numerem telefonu 501 281 320 (dotyczy powiadomień o braku dostępności
cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem
zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego
sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla
niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od
dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publicznyniezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie
możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z
żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu
strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl