Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mdk.piekary.pl

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów tekstowych nieprzygotowanych pod kątem dostępności,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów i na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwość komunikowania się za pomocą komunikatora messenger,
 • wersję tekstową nie zawierającą żadnych grafik.

Strona nie posiada:

 • podświetlenia elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiający osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe HTML, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dodatkowe informacje

Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.mdk.piekary.pl/wp-content/uploads/2022/06/MDK-Piekary-Slaskie-1.pdf

Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.youtube.com/watch?v=As67FVQSaQs&ab_channel=MiejskiDomKultury

Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://www.mdk.piekary.pl/kontakt/

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2020-03-30.
Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-03-31.

Dostępność architektoniczna

Siedziby MDK w Piekarach Śląskich:

 • przy ul. Bytomskiej 73
 • Filia MDK przy ul. Tarnogórskiej 49

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Budynek Główny MDK w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich ma 3 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Bytomskiej. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez szklane drzwi. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz platforma/winda dla osób poruszających na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu, w którym znajduje się punkt obsługi klienta oraz kasa. Piętra budynku nie są dostępne dla klientów, są częścią administracyjną budynku.

Siedziba Miejskiego Domu Kultury przy ul. Bytomskiej jest dostępna dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Informacje o pomieszczeniach, klatkach schodowych, drogach ewakuacyjnych oznaczone są tablicami informacyjnymi oraz piktogramami.

Na parterze budynku głównego jest jedna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Na parterze budynku znajduje się również sala kinowo-widowiskowa. Sala posiada udogodnienia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do sali prowadzi dodatkowe wejście od strony parkingu – wejście z podjazdem, bezpośrednio do sali. Udostępnione jest miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Sala dysponuje 4 miejscami dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W biurze obsługi klienta oraz w sali kinowo-widowiskowej zainstalowane są pętle indukcyjne.

W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia MDK w Piekarach Śląskich ul. Tarnogórska 49

Budynek Filii MDK ma 1 kondygnację. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Tarnogórskiej 49. Wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim udostępniane jest od strony podwórza/parkingu bezpośrednio na salę widowiskową. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez podwójne drzwi. Do głównego wejścia prowadzą schody. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do holu. Z prawej strony jest mała sala wykładowa, na wprost wejście do biblioteki oraz toalety, z lewej strony jest wejście do sali głównej oraz do biura pełniącego funkcję punktu obsługi klienta. Do punktu obsługi klienta prowadzą schody.

W toalecie nie ma udogodnień dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Budynek Główny MDK w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 73

 • Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.

Budynek Filii MDK przy ulicy Tarnogórskiej 49

 • Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie www.mdk.piekary.pl oraz żądania zapewnienia dostępności przyjmuje Anna Kubala pod adresem biuro@kinozacisze.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 501 281 320 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publicznyniezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza ich akceptację. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Skip to content