Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mdk.piekary.pl

Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-28.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełniania wymagań

 • Napisy do opublikowanych treści wideo są w trakcie opracowywania.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-12.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Kubala, sekretariat@mdk.piekary.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 501 281 320. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Województwo: śląskie
 • Powiat: Piekary Śląskie
 • Gmina: Piekary Śląskie
 • Miejscowość: Piekary Śląskie
 • Bytomska 73
 • 41-940 Piekary Śląskie

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Różnicę wysokości możesz pokonać za pomocą platformy przyschodowej.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.

Przestrzeń za wejściem

 • Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do obszernego holu, w którym znajduje się punkt obsługi klienta oraz kasa. Piętra budynku nie są dostępne dla klientów, są częścią administracyjną budynku.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się W holu głównym budynku.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Otwarcie drzwi wymaga klucza.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.mdk.piekary.pl/wp-content/uploads/2022/06/MDK-Piekary-Slaskie-1.pdf
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.youtube.com/watch?v=As67FVQSaQs&ab_channel=MiejskiDomKultury
 • Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: https://www.mdk.piekary.pl/kontakt/
gdpr-image
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza ich akceptację. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.
Skip to content